Jdi na obsah Jdi na menu
 


VYLOUČENÍ
603 Trest vyloučení na 2 minuty 1. Skóruje-li soupeř během dvouminutového trestu, který je právě měřen, trest se ruší, pokud ovšem nehrál soupeř v oslabení nebo nebyla-li obě družstva zastoupena na hřišti stejným počtem hráčů. Trest se neruší ani v případě, že byl gól vstřelen během odloženého vyloučení nebo z trestného střílení způsobeného přestupkem vedoucím k vyloučení. Je-li dvouminutové vyloučení uloženo v souvislosti s trestným střílením nebo odloženým trestným střílením, používají se také pravidla o vyloučeních v souvislosti s trestným střílením. 2. Má-li družstvo více než jedno dvouminutové vyloučení, ruší se tyto, s výjimkou dvojitých vyloučení, ve stejném pořadí, v jakém byly započaty. Dvojitá vyloučení se nikdy neruší. Za dvojité vyloučení se považuje, jsou-li dva 2 minutové tresty, uložené jednomu hráči z každého družstva vykonány současně, a měření obou trestů také začne současně. Dvojité vyloučení nemůže nastat, pokud je jednomu družstvu již měřen více než jeden trest vyloučení. 3. Je-li brankář potrestán jedním či více 2 minutovým vyloučením, kapitán družstva určí hráče v poli, který není v tomto okamžiku trestán, aby odsloužil tresty. 604 Odložené vyloučení 1. Všechny druhy vyloučení včetně vyloučení do konce utkání mohou být odloženy.Odložené vyloučení se používá, pokud družstvo, které se neprovinilo, po přestupku vedoucím k vyloučení stále ovládá míč. Odloženo může být pouze jedno vyloučení, s výjimkou probíhající gólové situace, kdy může být odloženo i druhé vyloučení. Je-li jedno nebo více odložených vyloučení uloženo v souvislosti s trestným střílením nebo odloženým trestným střílením, používají se také pravidla o vyloučení v souvislosti s trestným střílením. 2. Odložené vyloučení znamená, že družstvo, které se neprovinilo, získá možnost pokračovat v útoku do doby, než proviněné družstvo získá a má míč pod kontrolou nebo do přerušení hry. Během odloženého vyloučení má neproviněné družstvo příležitost nahradit brankáře hráčem v poli a pokračovat v útoku. Odložený trest musí být vykonán v závěru třetiny nebo zápasu. Je-li odložené vyloučení vykonáno, protože proviněné družstvo získalo a ovládá míč, hra bude obnovena vhazováním. Neproviněné družstvo musí využít dobu odloženého vyloučení pro konstruktivní útok. Snaží-li se družstvo podle názoru rozhodčích pouze získat čas, hráči musí být upozorněni. Pokud se ani potom družstvo nesnaží útočit, hra bude přerušena, odložené vyloučení vykonáno a hra bude pokračovat vhazováním. Je-li odložené vyloučení vykonáno z důvodu jiného přerušení, hra bude obnovena podle důvodu přerušení. Pokud neproviněné družstvo během odloženého vyloučení vstřelí správně branku, gól bude uznán a poslední odložené 2 minutové vyloučení nebude uloženo. Žádné další tresty nejsou tímto ovlivněny. Vstřelí-li proviněné družstvo branku během odloženého vyloučení, gól nebude uznán a hra bude obnovena vhazováním, vstřelí-li však neproviněné družstvo vlastní branku, gól bude uznán. 605 Přestupky trestané 2 minutovým vyloučením 1. Pokud hráč, ve snaze získat takto značnou výhodu nebo bez možnosti dosáhnout míče, zasáhne, blokuje, zvedne nebo kopne soupeřovu hokejku. (901,902,903,912) 2. Pokud hráč v poli hraje míč nad úrovní pasu jakoukoliv částí hokejky nebo nohy. (904, 913) Za úroveň pasu se pokládá úroveň hráčova pasu při vzpřímeném postoji. 3. Proviní-li se hráč nebezpečnou hrou hokejkou. (904) To platí i pro nekontrolovaný nápřah, došvih nebo zvedání hokejky přes soupeřovu hlavu, pokud je toto považováno za nebezpečné či rušivé pro soupeře. 4. Pokud hráč tlačí soupeře na mantinel nebo branku. (907) 5. Pokud hráč ve snaze získat míč, přidrží nebo podrazí protihráče. (909) 6. Drží-li hráč soupeře nebo soupeřovu výstroj. (910) 7. Brání-li hráč ve hře soupeři, který neovládá míč. (911) Pokud hráč snažící se získat lepší pozici, vběhne nebo narazí zády do soupeře, bude pouze udělen volný úder, rozhodčí použije signál 908. 8. Brání-li aktivně protihráč brankáři při výhozu. (915) Toto je považováno za přestupek pouze je-li protihráč od brankáře blíže než 3 m, měřeno od místa kde brankář získá kontrolu nad míčem. Aktivně znamená následovat brankáře po boku nebo snahu získat míč hokejkou. 9. Poruší-li hráč pravidlo 3 m během provádění rozehrání nebo volného úderu. (915) Toto neplatí pro situaci, kdy se během provádění rozehrání nebo volného úderu hráč snaží dostat do správné pozice. Zformuje-li družstvo obrannou zeď v nedovolené vzdálenosti, bude potrestán pouze jeden hráč. 10. Hraje-li nebo zastavuje-li hráč v poli míč v leže nebo v sedě. (919) Toto zahrnuje i zastavování či hraní míče s oběma koleny nebo jednou rukou na podlaze, kromě ruky držící hokejku. 11. Pokud hráč v poli zastaví nebo hraje míč rukou, paží nebo hlavou. (920,921) 12. Dojde-li k špatnému střídání. (922) Hráč opouštějící hřiště musí překračovat mantinel, než smí na hřiště vstoupit střídající hráč. Jestliže není toto dodrženo, trest je udělen pouze pokud to ovlivnilo hru. Za špatné střídání se též považuje, vystřídá-li hráč v jiném místě než ve vlastním prostoru pro střídání. Potrestán bude hráč vstupující na hřiště. 13. Hraje-li družstvo s příliš mnoha hráči v poli. (922) Potrestán bude pouze jeden hráč. 14. Provádí-li hráč opakované přestupky trestané volným úderem. (923) Toto zahrnuje kratší i delší časové období. 15. Pokud družstvo systematicky přerušuje hru menšími přestupky, vedoucími k volným úderům. (923) Toto platí také když družstvo během krátké doby spáchá několik menších přestupku. Hráč, který se provinil jako poslední, odslouží trest. 16. Zdržuje-li hráč hru. (924) To platí i pro zahození míče během přerušení, úmyslné blokování míče proti mantinelu nebo brance, úmyslné hraní míče za mantinel nebo úmyslné ničení míče. Pouze hráč ovládající míč je schopen hrát jej za mantinel. V případě zranění hráče, je hraní míče přes mantinel dovoleno. 17. Zdržuje-li družstvo soustavně hru. (924) Pokud se podle názoru rozhodčích družstvo chová tak, že by ho bylo možno potrestat, musí být pokud možno nejprve upozorněn kapitán, než uložen trest. Je-li uložen trest, kapitán družstva určí hráče, který není v tom okamžiku trestán, aby odsloužil trest. 18. Protestuje-li hráč nebo člen realizačního týmu proti rozhodnutí rozhodčích, nebo jsou-li instrukce hráčům dávány rušivým nebo jinak nevhodným způsobem. (925) To platí i v situaci zpochybňuje-li kapitán neustále a bezdůvodně rozhodnutí rozhodčích. Protestování proti rozhodnutím rozhodčích a nevhodný způsob dávání pokynů hráčům jsou považovány za samovolné a malé přestupky ve srovnání s nesportovním chováním. To zahrnuje i případ, pokud člen realizačního týmu vstoupí na hřiště bez povolení rozhodčích. Rozhodčí pokud je to možné realizační tým před opatřením nejprve upozorní. 19. Opomene-li brankář, navzdory výzvě rozhodčích, vrátit branku do správné pozice. (925) Je povinností brankáře vrátit branku do správné pozice, jakmile je to pokládáno za možné. 20. Pokud vyloučený hráč: Aniž by vstoupil na hrací plochu, opustí trestnou lavici před tím, než jeho trest vyprší nebo je zrušen. Odmítá opustit trestnou lavici po uplynutí trestu. Vstoupí na hřiště během přerušení hry před tím, než jeho trest vyprší nebo je zrušen. (925) Zapisovatelé o tom musí co nejdříve informovat rozhodčí. Hráč, jemuž uplynul trest, nesmí opustit trestnou lavici v případě, že to počet vyloučených jeho družstva neumožňuje, nebo trest, který uplynul byl osobní trest. Brankář jehož trest uplyne smí opustit trestnou lavici až v následujícím přerušení. Vstoupí-li vyloučený hráč na hrací plochu během hry, je to považováno za sabotáž hry. 21. Opomene-li hráč navzdory upozornění rozhodčích opravit svou osobní výstroj. (bez signálu) 22. Používá-li hráč nesprávný dres.(bez signálu) To zahrnuje i chybějící části dresu a přestupky týkající se kapitánské pásky. Přestupky týkající se dresu vedou pouze k jednomu vyloučení pro družstvo za zápas. Vše nesprávné vybavení musí být nahlášeno. 23. Požádá-li kapitán o přeměření hole nebo čepele hokejky a výsledek měření je v souladu s pravidly. Trest odslouží kapitán družstva. (bez signálu) 24. Účastní-li se zápasu nesprávně očíslovaný hráč. (bez signálu) Kapitán vybere hráče, který v té chvíli není trestán, aby odsloužil trest. Jakmile se opraví zápis o utkání, může nesprávně očíslovaný hráč pokračovat v zápase. Přestupky týkající se špatného číslování mohou vést pouze k jednomu vyloučení pro družstvo za zápas. Další případy tohoto přestupky budou nahlášeny řídícímu orgánu. 25. Účastní -li se hry hráč v poli bez hokejky. (bez signálu) To se netýká brankáře, dočasně pokládaného za hráče v poli. 26. Vyzvedne-li si hráč hokejku z jiného místa než z prostoru pro střídání. (bez signálu) 27. Účastní-li se hry špatně vybavený brankář. (bez signálu) Ztratí-li brankář neúmyslně obličejovou masku, hra musí být přerušena a bude pokračovat vhazováním. 28. Opomine-li hráč v poli sebrat svoji zlomenou nebo spadlou hokejku ze hřiště a odnést ji do vlastního prostoru pro střídání. (bez signálu) Hráč musí odklidit pouze jasně viditelné části.