Jdi na obsah Jdi na menu
 


VÝSTROJ
401 Výstroj hráčů 1. Všichni hráči v poli musí mít na sobě dresy skládající se z trika, trenýrek a stulpen. Všichni hráči v poli musí mít zcela stejné dresy. Dresy družstva mohou mít jakékoli barevné kombinace, ale trička nesmí být šedivá. Pokud rozhodčí usoudí, že družstva nemohou být na základě dresů od sebe vzájemně rozeznána, hostující družstvo se musí převléci. Stulpny mají být vytaženy ke kolenům, jsou součástí dresu, a pokud rozhodne řídící orgán, musí je mít družstva vzájemně odlišitelné. 2. Všichni brankáři musí mít na sobě triko a dlouhé kalhoty. 3. Všechna trika musí být očíslována. Trika jsou očíslována různými celými čísly, jasně viditelnými arabskými číslicemi na zádech a hrudi. Čísla na zádech jsou alespoň 200 mm a čísla na hrudi alespoň 70 mm vysoká. Trika mohou mít jakákoliv čísla od 1 až do 99 včetně, ale číslo 1 nesmí mít hráč v poli. 4. Všichni hráči musí mít obuv. Obuv je sportovního stylu, ne pro venkovní užití Není dovoleno používání ponožek přes boty. Pokud hráč během hry ztratí jednu nebo obě boty, může pokračovat ve hře do následujícího přerušení. 402 Výstroj rozhodčích 1. Rozhodčí mají šedivá trika, černé trenýrky a černé podkolenky. Výjimku pro jiné barevné kombinace může udělit řídící orgán. 403 Zvláštní výstroj brankáře 1. Brankář nesmí používat hokejku. 2. Brankář musí mít obličejovou masku schválenou IFF a příslušně označenou. Toto platí pouze na hřišti během hry. Všechny úpravy obličejové masky, mimo nabarvení jsou zakázány. 3. Brankář smí používat jakékoli ochranné pomůcky, ale žádné určené k chytání střel. Brankář smí užívat helmu a tenké rukavice. Všechny látky lepivé nebo ovlivňující tření jsou zakázány. V brance či na ní nesmí být ponechány žádné předměty. 404 Zvláštní výstroj kapitána družstva 1. Kapitán družstva musí mít na paži pásku. Páska je nošena na levém rukávu a musí být jasně viditelná. Není dovoleno používat lepící pásku jako kapitánskou. 405 Osobní vybavení hráčů 1. Hráč na sobě nesmí mít osobní vybavení, které by mohlo způsobit zranění. Osobní vybavení zahrnuje ochranné a zdravotní pomůcky, hodinky, náušnice a pod. Rozhodčí určí, co lze považovat za nebezpečné. Veškeré ochranné vybavení má být pokud možno pod dresem. Kromě elastické čelenky bez uzlů není dovoleno žádné vybavení hlavy. Všechny druhy dlouhých kalhot jsou hráčům v poli zakázány. 406 Míč 1. Míč musí být schválen IFF a příslušně označen. 407 Hokejka 1. Hokejka musí být schválena IFF a příslušně označena. Všechny úpravy hole, kromě zkrácení, jsou zakázány. Hůl smí být omotána nad značkou držení, ale nesmí být překryty žádné schvalovací či jiné oficiální značky. 2. Čepel nesmí být ostrá, zahnutí čepele nesmí přesáhnout 30 mm. Všechny úpravy čepele, kromě ohnutí jsou zakázány. Zahnutí čepele se měří od spodního okraje nejvyššího bodu čepele, když hokejka leží na rovném povrchu. Výměna čepele je povolena, ale nová čepel nesmí být zeslabena. Polepení spojnice mezi čepelí a holí je dovoleno, ale maximálně 10 mm viditelné části čepele smí být takto překryto. 408 Vybavení rozhodčího 1. Rozhodčí jsou vybaveni středně velkými plastickými píšťalkami a měřícím vybavením a červenými kartami. Výjimky pro použití jiných typů píšťalek může povolit ČFbU. 409 Vybavení zapisovatelského stolku 1. Zapisovatelé musí mít veškeré vybavení nutné ke své činnosti. 410 Kontrola výstroje 1. Rozhodčí rozhodují o kontrole a přeměřování veškeré výstroje. Kontrola probíhá před a během zápasu. Nesprávné vybavení, včetně vadné hokejky, objevené před utkáním, musí být odstraněno hráčem, který se poté může účastnit hry. Kromě případů osobního vybavení nebo drobných závad na hokejce, jako jsou malé otvory či pomalování, které odstraní hráč a pak může pokračovat v zápase, všechno nesprávné vybavení objevené během hry, vede vždy k příslušným trestům. Přestupky týkající se dresů hráčů a kapitánské pásky nevedou k více než jednomu trestu pro toto družstvo za zápas. Jakékoliv nesprávné vybavení musí být zaznamenáno do zápisu o utkání. Během přeměřování výstroje smí být u zapisovatelského stolku pouze oba kapitáni a hráč, jehož vybavení se měří. Po přeměření pokračuje hra podle příčiny přerušení. 2. O přeměření čepele nebo hole může požádat kapitán družstva. Kapitán má také právo upozornit rozhodčí i na jiné vady v soupeřově vybavení, ale v tomto případě rozhodčí posoudí, zda proběhne kontrola či nikoli. O měření lze požádat kdykoliv, ale vykonáno bude až v přerušení. Je-li vyžádáno přeměření v přerušení, je zahájeno okamžitě, včetně v souvislosti se vstřelenou brankou a trestným střílením, pokud to podle názoru rozhodčích negativně neovlivní situaci soupeře. Pokud by tomu tak bylo, přeměření se provede až v následujícím přerušení. Rozhodčí jsou povinni na žádost kapitána zkontrolovat čepel nebo násadu, avšak je povoleno pouze jedno přeměření na jedno družstvo v průběhu jednoho přerušení. Po přeměření hra pokračuje podle příčiny přerušení. 5. STANDARDNÍ SITUACE 501 Obecná pravidla pro standardní situace 1. Jestliže je hra přerušena, pokračuje vždy standardní situací podle příčiny přerušení. Za standardní situaci se považuje: vhazování, rozehrání, volný úder a trestné střílení. 2. Rozhodčí vždy písknou jednou, ukáží předepsané signály a označí místo standardní situace. Po hvizdu může být míč uveden do hry, pokud je v klidu a na správném místě. Rozhodčí nejprve ukáží předepsaný signál pro následek dané situace a potom signál pro přestupek. Jestliže, podle názoru rozhodčích, nebude hra ovlivněna, nemusí být míč v klidu a přesně na správném místě pro rozehrání nebo volný úder. 3. Standardní situace nesmí být bezdůvodně zdržována. Rozhodčí rozhodnou, co lze považovat za bezdůvodné zdržování. Pokud je standardní situace zdržována, rozhodčí hráče pokud možno nejprve upozorní, než učiní jakákoli opatření. 502 Vhazování 1. Na začátku každé třetiny nebo pro potvrzení regulérně vstřelené branky se vhazování provádí na středovém bodě. Branka vstřelená během prodloužení nebo z trestného střílení po skončení třetiny nebo zápasu se nepotvrzuje vhazováním. Vhazuje-li se na středovém bodě, obě družstva jsou na vlastních polovinách hřiště. 2. Pokud je hra přerušena a žádnému z družstev nelze udělit rozehrání, volný úder nebo trestné střílení, hra pokračuje vhazováním. 3. Vhazování se provádí na nejbližším bodě pro vhazování podle pozice míče při přerušení. 4. Všichni hráči, mimo těch, kteří provádějí vhazování, musí okamžitě bez výzvy rozhodčích zaujmout postavení alespoň 3 m od míče včetně hokejky. Před vhazováním je povinnost rozhodčího zkontrolovat, jsou-li obě družstva připravena a všichni hráči zaujali správná místa. 5. Vhazování se účastní 1 hráč každého družstva. Hráči jsou čelem ke krátké straně soupeřovy poloviny hřiště a nesmí mít před vhazováním žádný fyzický kontakt. Chodidla musí být kolmo na středovou čáru. Každý hráč musí mít obě nohy ve stejné vzdálenosti od středové čáry. Hokejky jsou drženy běžným způsobem držení a oběma rukama hráče nad značkou držení. Čepele hokejek jsou kolmo ke středové čáře po obou stranách míče, aniž by se ho dotýkaly. Běžné držení znamená způsob jakým hráč drží hokejku během hry.První pokládá hokejku hráč bránícího družstva. Vhazuje-li se na středovém bodě, hráč hostujícího družstva pokládá hokejku první. Míč musí být uprostřed čepelí. Pokud hráč provádějící vhazování neuposlechne instrukcí rozhodčích, nahradí ho při vhazování jiný hráč na hřišti. 6. Lze skórovat přímo z vhazování. 503 Situace vedoucí k vhazování 1. Je-li míč neúmyslně zničen. 2. Je-li míč poškozen. Rozhodčí musí dát hráčům přiměřenou možnost hrát i s tímto míčem, než hru přeruší. 3. Pokud se mantinel v kterémkoliv místě rozdělí a míč se dostane do blízkosti tohoto místa. 4. Pokud je branka neúmyslně pohnuta z místa a nemůže být upravena zpět v přiměřeném čase. Brankář je zodpovědný za vrácení posunuté branky na původní místo jakmile je to pokládáno za možné. 5. Pokud dojde k vážnému zranění nebo zraněný hráč přímo ovlivňuje hru. Rozhodčí posuzuje, co lze považovat za vážné zranění, ale je-li na ně podezření, hra musí být okamžitě přerušena. 6. Stane-li se během hry neobvyklá situace. Rozhodčí rozhodují, co lze považovat za neobvyklé přerušení. Neobvyklé přerušení je vždy: přítomnost neoprávněné osoby nebo předmětu na hrací ploše, úplný nebo částečný výpadek elektrické energie nebo zazní-li omylem siréna. 7. Není-li gól uznán ačkoliv nebyl spáchán přestupek vedoucí k volnému úderu. To platí i v situaci dostane-li se míč do branky, bez toho, aby přešel zepředu brankovou čáru. 8. Není-li proměněno trestné střílení. Toto platí i pro nesprávně provedené trestné střílení. 9. Je-li vykonáno odložené vyloučení, protože proviněné družstvo získalo a má míč pod kontrolou. To platí i pro situaci, kdy neproviněné družstvo podle názoru rozhodčích zdržuje hru. 10. Je-li uložen trest za přestupek, který byl spáchán nebo objeven během hry, ale ne v souvislosti s hrou. Toto také zahrnuje situaci, kdy vyloučený hráč vstoupí na hřiště před uplynutím nebo zrušením trestu. Pojem "v souvislosti s hrou" znamená ovládání míče nebo snahu získat míč. 11. Pokud rozhodčí nemohou rozhodnout, které družstvo bude provádět rozehrání nebo volný úder. To platí i v situaci, kdy se hráči obou družstev současně proviní proti pravidlům. 12. Pokud se rozhodčí neshodnou. 504 Rozehrání 1. Opustí-li míč hřiště, rozehrání provede družstvo, které se neprovinilo. Za proviněné se považuje družstvo, jehož hráč nebo vybavení naposledy tečovalo míč před jeho opuštěním hřiště. 2. Rozehrání se provádí v místě, kde míč opustil hrací plochu, 1,5 metru od mantinelu, avšak nikdy za pomyslnou prodlouženou brankovou čarou. Pokud podle názoru rozhodčích nebude hra ovlivněna, nemusí být míč přímo v klidu a na přesném místě. Je povoleno rozehrát blíže než 1,5 m od mantinelu, pokud je to pro rozehrávající družstvo výhodné. Opustí-li míč hřiště za brankovou čarou, rozehrává se z nejbližšího bodu pro vhazování. Dotkne-li se míč stropu, případně předmětu nad hrací plochou, provádí se rozehrání 1,5 m od mantinelu ve stejné vzdálenosti od středové čáry. 3. Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčích zaujmou postavení alespoň 3 m od míče, včetně hokejky. Rozehrávající nemusí čekat až soupeři zaujmou svá postavení, ale je-li míč ve hře, zatímco se soupeři snaží zaujmout své pozice, nejsou učiněna žádná opatření. 4. Míč musí být rozehrán hokejkou a musí být zasažen, ne tahaný nebo zvedaný. 5. Hráč provádějící rozehrání se míče nesmí dotknout podruhé, dokud se míče nedotkne jiný hráč nebo výstroj jiného hráče. 6. Z rozehrání je možno přímo vstřelit branku. To platí i v případě vlastního gólu. Nový komentář